Препоръки

Обучение в дигитална грамотност на всички етапи от образователния процес: Непрестанно нарастващ дял от децата стават потребители на интернет още преди да постъпят в първи клас. Следователно необходимостта от изграждане на дигитални умения у тях представлява задача с нарастващо значение. Жизненоважно е да се въведат елементи от ранното обучение в дигитална грамотност със специален фокус върху онлайн безопасността още в предучилищна възраст. Преподаването на информационни и комуникационни технологии в начален курс понастоящем набляга най-вече на техническите умения, а сигурността в интернет, критичното разбиране и оценка на информацията, онлайн етикетът (нетикет), и другите социални умения не са достатъчно застъпени. Потенциалът за конструктивно и ползотворно включване на дигиталните технологии.

Целенасочени програми и действия за критичната възрастова група на децата от 12 до 14 год.): Изследването показва, че в много отношения тази възрастова група е най- рискова. От една страна, родителската намеса и контрол съществено намалява в сравнение с по-малките деца. В същото време естественото любопитство и желание за експериментиране и изследване, както на реалния, така и на виртуалния свят могат да изправят тези деца пред потенциално опасни ситуации. Затова 12-14-годишните имат нужда от специално внимание под формата на обучения и кампании за повишаване на информираността. Тези похвати би следвало да бъдат обвързани с нуждите и интересите на децата като комуникацията с тях е необходимо да се провежда на достъпен език.

Разработване и популяризиране на социални мрежи, предназначени за младежите: Въпреки фактът, че възрастовото ограничение за потребителите на най-популярната социална мрежа е 13 години, значителна част от децата под тази възраст имат свой профил в такава мрежа (най-често във Фейсбук). Настоящият дебат дали възрастовото ограничение да не се качи до 16 години само задълбочават проблема. Без съмнение, ограниченията няма да възпрепятстват децата да упражняват втората най-популярна сред тях дейност. Вместо това би следвало да им се осигурят достъпни и привлекателни алтернативи със засилени настройки за безопасност, които да запазват неприкосновеността на личната информация на младежите и на техните приятели.